Osobní asistence MESADA Písek (2386214)


Jedná se o sociální službu poskytovanou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služba je poskytována za úhradu (viz Ceník služby ke stažení níže).


Jaké je poslání služby?

Posláním sociální služby Osobní asistence MESADA Písek (dále jen „služba“) provozované organizací MESADA, z. s. převážně ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Písek je podporovat osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v tom, aby mohly zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez onemocnění nebo zdravotního postižení.


Kdo jsou naši uživatelé?

Služba je určena lidem se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, kteří jsou starší 3 let, nebo seniorům. Zároveň platí, že tito lidé nemají potřebné schopnosti k uspokojení svých základních potřeb (hygiena, strava, bezpečí, udržovaná domácnost…), k zajištění kontaktu s rodinnými příslušníky, přáteli, kamarády, sousedy a k zajištění trávení volného času s ohledem na své možnosti.


Co nabízíme?

Terénní službu poskytovanou osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba tak umožňuje žít těmto lidem v jejich vlastním prostředí, bez závislosti na institucionálních formách sociální péče a tím využívat dostupné formy nezávislého způsobu života s ohledem na své individuální možnosti.

Jedná se o následující činnosti:


a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – např. pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, svlékání, obouvání, pomoc při použití speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při chůzi, pomoc při přesunu na vozíku, pomoc při změně polohy na lůžku


b) pomoc při osobní hygieně – pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití WC


c) pomoc při zajištění stravy – pomoc při přípravě jídla a pití


d) pomoc při zajištění chodu domácnosti – pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, pomoc při nákupu a běžných pochůzkách


e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – např. nácvik péče o dítě, podpora při upevňování kontaktu s rodinou, motivace k aktivnímu trávení volného času, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností


f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – např. doprovázení do školy, do zaměstnání, k lékaři, na kulturní akce či zájmové aktivity, podpora při navazování, udržování a rozvíjení kontaktů a vztahů s lidmi


g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – např. podpora při orientaci v nároku na sociální pomoc, pomoc při jednání s úřady, pomoc vyřizování získání vhodné kompenzační pomůcky, nácvik a pomoc při vyřizování běžných záležitostí


Jaký je průběh služby?

Služba je poskytována terénní formou a to v rozsahu požadovaném uživatelem (rozsah služby je stanoven ve smlouvě o poskytování služby). Osobní asistent dochází nejčastěji do domácnosti uživatele nebo doprovází uživatele ve venkovním prostředí a poskytuje mu služby mimo jeho domácnost (např. při nákupu v obchodě, při návštěvě lékaře, ve škole či na pracovišti). V případě potřeby probíhají schůzky taktéž v prostorách organizace, kde je k těmto účelům k dispozici konzultační místnost.

U každého uživatele od počátku spolupráce dochází k individuálnímu plánování služby, které odpovídá požadavkům, potřebám a přáním uživatele, ale také jeho možnostem a schopnostem. Osobní asistent prostřednictvím rozhovoru s uživatelem zjišťuje, co uživatel od služby očekává a snaží se mu poskytnout potřebnou podporu při naplňování jeho dílčích cílů, které směřují k naplnění osobního cíle, se kterým uživatel vstupoval do služby.

Ukončení služby probíhá na základě písemného ukončení smlouvy o poskytování služby (vyjma případu uplynutí doby platnosti smlouvy nebo úmrtí uživatele), a to zpravidla v okamžiku, kdy bylo dosaženo naplnění osobního cíle uživatele, tedy toho, čeho chtěl uživatel pomocí služby dosáhnout.


Dokumenty k dispozici:

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence MESADA Písek zde.

Leták Osobní asistence MESADA Písek zde.

Postup pro podání podnětů a stížností zde.

Ceník služby Osobní asistence (pro rok 2022) zde.

Informace o poskytování služby Osobní asistence Písek zde.

Smlouva o poskytování služby Osobní asistence Písek zde.

Žádost o poskytování služby Osobní asistence Písek zde formát Word (.DOC), nebo zde formát (.PDF).

Žádost můžete odeslat na e-mail: peniastekova@mesada.eu nebo přinést osobně do organizace.

IČ: 265 87 955    Bankovní spojení: 178245718/0300