Sociální rehabilitace MESADA Písek (9042274)


Jedná se o sociální službu poskytovanou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služba je poskytována ZDARMA.


Jaké je poslání služby?

Posláním sociální služby Sociální rehabilitace MESADA Písek (dále jen „služba“) provozované organizací MESADA, z. s. převážně v okrese Písek je usilovat o začlenění dospělých osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním do společnosti poskytováním podpory k tomu, aby mohly žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci bez znevýhodnění.


Kdo jsou naši uživatelé?

Služba je určena lidem se zdravotním postižením a chronickým onemocněním ve věku 16 - 64 let, kteří nemohou žít způsobem života běžným pro jejich vrstevníky bez znevýhodnění, protože jim k tomu chybějí potřebné dovednosti.


Co nabízíme?

Bezplatné aktivity na nácvik činností, které vedou k větší samostatnosti uživatelů služby v různých oblastech jejich života, podporují je v rozvoji jejich schopností a dovedností potřebných pro běžný život. Jedná se o následující činnosti:


a) Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Např.:

 • nácvik obsluhy PC, mobilního telefonu či jiných zařízení a spotřebičů
 • podpora při vedení domácnosti, vytvoření a trénování denního režimu
 • nácvik podávání pravidelné a vyvážené stravy dítěti
 • trénování orientace v okolním prostoru – např. nácvik cesty do a z práce
 • nácvik vyplňování úředních formulářů a jiných podkladů jako např. složenky
 • trénování hospodaření s financemi

b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Např.:

 • doprovázení do institucí dle potřeby uživatele – např. doprovod na okresní správu sociálního zabezpečení, do nemocnice
 • nácvik využívání prostředků hromadné dopravy
 • trénování chování v různých společenských situacích – např. jednání s úřady, trénink pracovních dovedností a nácvik chování v zaměstnání
 • posilování komunikačních dovedností, odstraňování komunikačních bariér
 • podpora při vytváření pozitivních (rodinných, sousedských, přátelských atd.) vztahů

c) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Např.:

 • podpora k aktivnímu trávení volného času
 • nácvik běžných činností - nakupování v supermarketu, odeslání dopisu, objednání k lékaři
 • podpora při řešení otázky hledání práce zejména s ohledem na zdravotní stav uživatele, motivace do zaměstnání
 • podpora osobního růstu (rozvoje) uživatele – např. možnosti dalšího vzdělávání, náhled na chování v různých životních situacích
 • nácvik asertivního chování

d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Např.:

 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů zejména při jednání s úřady – např. podpora při řešení poklesu pracovní schopnosti, podpora při řešení možnosti nároku na kompenzační pomůcku či jinou sociální pomoc
 • podpora při řešení nečekaných situací – např. řešení bytové situace, ztráty příjmu či dluhové pasti

Jaký je průběh služby?

Před zahájením spolupráce probíhá s každým zájemcem o službu podrobné jednání, z něhož vyplyne, zda chce zájemce o službu skutečně požádat a také, zda je pro něj tato služba vhodná. (Další informace o průběhu jednání se zájemcem jsou k dispozici ve Stručném průvodci jednáním
se zájemcem pro službu sociální rehabilitace, který je ke stažení níže nebo též v záložce Dokumenty ke stažení.) Jednání se zájemcem končí ideálně v den podepsání písemné smlouvy o poskytnutí služby, jejíž součástí je popis cíle spolupráce.

Služba je poskytována terénní formou. Setkání s uživateli se uskutečňují dle potřeby v domácnosti uživatelů, v prostorách organizace nebo ve venkovním prostředí – např. při jednání na úřadě. Zpravidla se jedná o osobní schůzky jedenkrát do týdne v trvání cca 1,5 hodiny. Schůzky probíhají formou individuální podpory s ohledem na potřeby uživatelů. Vedle individuálních schůzek jsou několikrát do roka pořádána skupinová setkání (tzv. Všedobr), která dávají uživatelům příležitost sdílet své zkušenosti a vytvářet si potřebnou síť kontaktů.

U každého uživatele od počátku spolupráce dochází k individuálnímu plánování služby, které odpovídá požadavkům a potřebám uživatele, ale také jeho možnostem a schopnostem. Pracovník zjišťuje,
co uživatel od služby očekává a snaží se mu poskytnout potřebnou podporu při naplňování osobního cíle, s nímž uživatel vstupoval do služby. Nezbytnou součástí služby je práce s motivací. Pracovník
v průběhu poskytování služby motivuje uživatele k rozvoji a k zdokonalování jeho dovedností
a schopností, stejně jako k zvyšování úrovně jeho samostatnosti a kompetencí.

Ukončení služby probíhá na základě písemného ukončení smlouvy o poskytování služby (vyjma případu uplynutí doby platnosti smlouvy nebo úmrtí uživatele), a to zpravidla v okamžiku, kdy bylo dosaženo cíle spolupráce.


Dokumenty k dispozici:

Žádost o poskytování služby Sociální rehabilitace MESADA Písek zde.

Smlouva o poskytování služby Sociální rehabilitace MESADA Písek zde.

Pravidla pro uživatele služby Sociální rehabilitace MESADA Písek zde.

Veřejný závazek sociální služby Sociální rehabilitace MESADA Písek zde.

Leták Sociální rehabilitace MESADA Písek zde.

Stručný průvodce jednáním se zájemcem pro službu Sociální rehabilitace MESADA Písek zde.

Postup pro podání podnětů a stížností pro službu Sociální rehabilitace MESADA Písek zde.

IČ: 265 87 955    Bankovní spojení: 178245718/0300